BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Yaprak / اسناد / مقالات / ٢٨ می سالگرد استقلال آذربايجان و وظائف ما در قبال يكديگر

٢٨ می سالگرد استقلال آذربايجان و وظائف ما در قبال يكديگر

سالگرد استقلال آذربايجان

امروزازتاسیس اولین جمهوری دموکراتیک وحکومت لائیک در شرق و کشورهای مسلمان ٩٤سال می گذرد.

در روز ٢٨ ماه می سال١٩١٨ شورای ملی آذربایجان به رهبری ” محمد امین رسول زاده ” در شهر تفلیس اجلاسی تاریخی به ریاست حسن آقايف برگزار كرد و درآن ” بیانیه استقلال جمهوری آذربایجان ” راسما صادر كرد. ضمن صدور بیانیه برای اولین بار تاسیس جمهوری آذربایحان بااصول اداره پارلمانتاری و براساس اصل دموکراتیک دربین کشورهای شرق و مسلمان به جهانیان اعلام شد.

تا روز ٢٨ می سال ١٩١٨ آذربایجان ، گرجستان و ارمنستان درترکیب مجمع قفقاز جنوبی متشکل بودند. اما به خاطر اختلاف نظرها در داخل این مجمع این سازمان ازهم پاشید. در روز٢٦ می همین سال گرجستان با خروج از این مجمع استقلال خود را اعلام کرد. دو روز بعد نیز آذربایجان و ارمنستان استقلال خود را اعلام کردند.

درهمین اجلاس شورای ملی آذربایجان درعین حال اعضای هیات دولت اولین حکومت جمهوری دموکراتیک موقت خود به رهبری ” فتحعلی خان خویسکی ” را تائید کرد. بنا بر این درنتیجه اوضاع پس از جنگ اول جهانی و سرنگونی خاندان حاکم تزارها در روسیه ودریک جو بسیار پیچیده جمهوری پارلمانتاری آذرباجان تاسیس شد. این حکومت درطول عمر٢٣ ماه خود در زمینه سازماندهی نظام دولتی قدمهای مهمی برداشته بود. در روز ٢٦ ژوئن سال ١٩١٨ طرح تاسیس ارتش ملی را به تصویب رسانده است. در روز 27 ژوئن همین سال ” زبان آذربایجانی ” بعنوان زبان رسمی کشوراعلام شده است. همچنین در روز27 نوامبر همین سال پرچم فعلی سه رنگ آذربایجان تائید شده است. همزمان با آن درخصوص شهروندان آذربایجانی ” قانون” به تصویب رسیده است. برای اولین باردر کشورهای شرقی به زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داده شده است.

مهمترین دستاورد سیاست خارجی جمهوری دموکراتیک آذربایجان موفقیت دربه رسیمیت شناخته شدن دوفاکتو از طرف شورای عالی ورسال درماه ژانویه سال 1920 بوده است. البته ذکر این نکته لازم است که تا اواخر سال 1919 دولت آذربایجان با بیش از 20 کشور جهان روابط دیپلماتیک برقرار کرده بود.

جمهوری دموکراتیک آذربایجان دراثرتجاورنظامی روسیه سوسیالیت (شوروی ) در روز 28 آوریل سال 1920 استقلال خود را ازدست دادو دراین کشور جمهوری سوسیالیستی آذربایجان برقرار شد.

بعد ازفروپاشی شوروی سابق ودرروز 18 اکتبر سال 1991 آذربایجان دو باره استقلال خود را برپا ساخته و خود را” میراث دار ” جمهوری دموکراتیک آذربایجان ” اعلام کرد.

امروزه اقدامات انجام شده در دوره اول استقالیت در این کشور ودر پایه ریزی نظام دولتمداری و توسعه آن دارای اهمیت فراوانی است .

کارها و اقدامات مثمرثمرجمهوری دموکراتیک آذربایجان نمایشگر نوع و اهمیت سیاستهای اعمال شده از طرف رهبران این حکومت است.

از سال 1990 روز 28 ماه می بعنوان روز عید استقلال ملی در آذربایجان برگزار میشود.