BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Ana Yaprak / ماهنامه راه نو / زبان مادری

زبان مادری

سرمقاله    (نقل از نشریه راه نو – ارگان اطلاع رسانی تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی – شماره ۴ – اسفند ۱۳۹۵)

زبان مادری

قتل عام زبانی در زندانی بنام ایران !

روز ٣ اسفند، برابر با ۲۱ فوریه از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادرینامگذاری شده وهر ساله در سراسر جهان به مناسب این روز، همایش ها و برنامه‌های متنوعی برای ارج نهادن به زبان مادری و تقویت هویت زبانی برگزار می شود. در رابطه با اهمیت زبان مادری فردینان دو سوسور، زبان‌شناس سوئیسی مینویسد : «زبان تنها یک وسیله ارتباطی بین انسان ها نیست، بلکه زبان پدیدآورنده دنیا و هستی میباشد ، فردی که از زبان مادری خود محروم باشد گرچه میتواند به وسیله سایر زبان ها با دیگران ارتباط برقرار کند، اما هیچ گاه نخواهد توانست تا احساسات خود را با زبانی به غیر از زبان مادری خود بیان کند. دنیای هر انسانی بر اساس زبان مادری اش شکل میگیرد. و اگر زبان مادری را از انسان بگیرند در واقع شخصیت و هویت را از او گرفته اند

ممنوعیت زبان ملل غیر فارس در زندانی بنام ایران از دورانی آغاز میگردد که رضا پهلوی با حمایت برخی دولتها بر تخت نشسته و ناسیونالیسم فارسی آریائی را به ایدئولوژی دولتی تبدیل نمود ،تفکری که مدعی بود در این سرزمین فقط یک ملت و یک زبان وجود دارد! ( آریائی و فارسی ) و بقیه ملتها و زبانها میبایستی به زور حذف گردند. به زعم و تبلیغ آن‌ها ، غیر فارسها، آریایهایی هستند که در نتیجه تجاوزات ملل پست و وحشی به سرزمین اهورائی ،زبانشان دستخوش تغییر گردیده که میبایستی با جایگزینی زبان فارسی مشکل حل گردد! مخالفین این طرح راسیستی نیز از سوی دولت و دستگاهای بیدادگرش، خائن ، مزدور و تجزیه طلب معرفی و به اشد مجازات میرسیدند.

ملت ترک آزربایجان جنوبی هنوز خاطرات تلخ روزهائی را از یاد نبرده اند که مستوفی استاندار دست نشانده پهلوی در آزربايجان از سرشماری به عنوان خر شماری ياد کرد و می گفت: «آذربايجانی ها ترکند ! يونجه خورده مشروطه گرفته اند حالا نيز کاه می خورند ايران!!! را آباد می کنندو محسنی رئيس فرهنگ وقت می گفت: «هر کس که ترکی حرف بزند افسار الاغ بر گردنش انداخته و به آخور ببنديد» ، و ذوقی رئيس فرهنگ بعد محسنی در مدرسه های آذربايجان جنوبی صندق جريمه ترکی گذاشت تا کودکی که به زبان مادریش سخن براند مجبور به پرداخت جريمه شود. {۱ }.

٥٠ سال دیکتاتوری و سرکوب خونین ملل غیر فارس توسط رژیم نژادپرست پهلوی در نهایت با قیا م شکوهمند ملتهای دربند فرو پاشید ، اما متاسفانه در نبود احزاب مترقی وبار دیگر انقلاب مردمی توسط برخی دولتهای قدرتمند مهندسی شده و با انتخاب مرتجعی بنام خمینی از مسیر اصلی منحرف گردید.

رژیم نوپا که تنها تفاوتش با پهلوی سوء استفاده از دین و شعارهای دروغین ضد امپیریالیستی بود، قبل از تثبیت پایەهای قدرت خود ،بر اثر فشارهای موجود در جامعە مجبور شد در اصل ١٥ قانون اساسی اش اشارەهای مبهمی بە حقوق ملیتهای ساکن در زندانی بنام ایران داشته باشد .

طبق اصل ١٥ قانون اساسی رژیم « زبان و خط رسمی زندانی بنام ایران فارسی است ، اما استفادە از زبانهای ملی (قومی) در مطبوعات و رسانەهای گروهی و تدریس بە زبان آنها در مدارس و در کنار زبان فارسی آزاد است»، اما همچنان کە همگان میدانند، حتی این اصل مبهم نیز عملا بە اجرا درنیامدە و از تحصیل بە زبان مادری در هیچ یک از مناطقی کە ملیتهای غیر فارس زندگی میکنند خبری نیست. تنها در رادیو و تلویزیون بە صورت محدود از گویشی آمیخته و ممزوج و شبیه به زبان مادری ملیتهای غیر فارس استفادە میشود، کە این استفادە در واقع در خدمت اشاعەی ایدئولوژی رژیم میباشد.

آری ما در زندانی بسر میبریم که طبیعی ترین حقوق شناخته شده انسانی ؛جرم و آن هم از نوع امنیتی و جاسوسی است.{ ۲} حال آنکه حق تکلم و تحصیل بە زبان مادری نە تنها یک حق طبیعی و انسانی است، بلکە در جهان امروز بە عنوان یک حق سیاسی و اجتماعی نیز پذیرفتە شدە است و بر اساس مانیفیست یونسکو دولتها موظف هستند کە این میراث گرانبهای فرهنگی را پاسداری نمایند.

از طرف دیگر زبان مادری زبان بازتاب دهندە اندیشە ، فرهنگ ، آداب و رسوم مردمانی است کە بدان زبان سخن میگویند. بر این اساس هر گونە تلاشی در جهت محدود کردن یا جلوگیری از بکارگیری زبان مادری بە معنی تلاش برای نابودی فرهنگ و اندیشەی ان مردم است.

با این وجود در زندانی بنام ایران ترکان آذربایجان ، کردها ،عربها ، بلوچها وتورکمنها وامکان آموزش به زبان مادری رانداشته و فقط می بایستی به زبان فارسی تحصیل نمایند .آنها از تحصیل و آموزش و فعالیتهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی با زبان مادری خود نە تنها محروم اند ، بلکە هرگونە تلاشی جهت آزادی زبان مادری جرم محسوب میشود و زندانهای رژیم پر از انسانهای آزادیخواهی است که تنها جرم نداشته شان دفاع از هویت و زبان مادریشان میباشد.

با وجود گزارشات دولتی رژیم مبنی بر وجود معضلات تحصیلی و مردود شدن میلیونی دانش آموزان مناطق غیر فارس زبان ، رژیم نژاد پرست همچون خلف خود تاکنون در این مورد هیچ گونە اقدام عملی انجام ندادە است ، بلکە برعكس هرگونە حرف زدن دربارەی لزوم تحصیل بە زبان مادری را تهدیدی برای تمامێت سیستمش تلقی و با مدافعین آن برخورد شدید میکند. {٣}

متاسفانه ترکان آذربایجان جنوبی، بنیانگذاران اولین مدرسه نوین در زندانی بنام ایران از تدریس به زبان مادری محروم و متاسفانه به جز یک سال حکومت ملی به رهبری جعفر پیشه وری،که زبان ترکی در مدارس آذربایجان تدریس گردید ، هیچکاه موفق به تدریس به زیان مادری نشدند .{٤}

بی هیچ شک و شبهه ای مبارزه رهائی بخش ملت ترک آذربایجان تا رهائی کامل از اشغال رژیم نژادپرست ادامه یافته و دور نیست که ملل غیر فارس با اتحاد و همدلی به نزدیک به یک قرن آپارتاید خاتمه دهند.

منابع و مآخذ:

۱ کتاب گذشته چراغ آینده

۲دهها نفر از جوانان آزربایجانی هر ساله در مراسمات ویژه از جمله روز جهانی زبان مادری بازداشت و به اتهام “تجزیه طلبی” به حبسهای طولانی مدت محکوم می شوند.

٣ مرکز پژوهشهای مجلس نمایشی رژیم گزارشی را منتشر کردە کە در آن آمدە است ، کە ظرف ٦ سال اخیر حدود ٥ میلیون نفر از دانش آموزان مدارس مردود شدە اند و کارشناسان بر این امر تاکید می کنند کە بیشترین میزان این مردودی ها در مناطقی از رخ دادە است کە زبان مادری آنها زبان غیر فارسی بودە است.

٤ یک سال بعد با حمله وحشیانه ارتش اشغالگر پهلوی تمامی کتاب های ترکی را سوزاندند (۲٦ آذر۱٣٢٤ )