BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

روز کارگر

بیانیه تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی در ارتباط با اول ماه می روز جهانی کارگر

 ملی یول :         کارگران و زحمتکشان در تمامی جوامع نقشی بنیادی در چرخش چرخه اقتصاد دارند . ولی دیدگاه حاکمیتی در هر سرزمینی نسبت به این قشر زحمت کش بسته به ایدئولوژی حاکمان متفاوت بوده و جهت گیری ارزش نسبت به قشر کارگر بعضا بسیار ضد انسانی و توهین آمیز است .   تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی برابر مرامنامه و چارچوب فکری خودش رویکرد اجتماع نسبت به این قشر را رویکردی اخلاقی و انسانی تلقی می کند و مضاف بر لزوم تعیین قوانین اجرایی موثر در رفع استثمار و منع تبعیض نسبت به تمام اقشار اجتماع خصوصا کارگران و زنان ، تدارک حمایت های دقیق و تامین رفاه مطلوب و انسانی برای آنان را نیز از جمله وظایف کارفرمایان دانسته و دولت ها را در همه حال مسئول مستقیم هر نوع کاستی و نقصان در این موارد می داند و دولتها را مکلف می داند که در تامین حقوق کامل کارگری اقشار زحمت کش از هیچ گونه اقدامی کوتاهی نکند . تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی ضمن تبریک روز جهانی کارگران آرزومند است که دولت ملی آزربایجان جنوب در آتیه نزدیکی اداره امور ملت تورک آزربایجان جنوبی را عهده دارد گردیده و همزمان با دیگر وظایف تصدی گری خویش در امر تنظیم و تنسیق حقوق کارگران نیز اقدامات مفید و انسانی تصویب و اجرا نماید.  به امید آن روز .

هیئت مرکزی تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی

اول ماه مه ۲۰۱۷